Algemene voorwaarden

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van Fit & Fun Plaza, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.fitenfunplaza.nl en die ter inzage liggen bij de receptie van Fit & Fun Plaza. 

1. Definities

Fit & Fun Plaza: aanbieder van diverse Faciliteiten op het gebied van avontuur, sport en ontspanning, gevestigd aan de grindweg 124 te Wolvega

Faciliteit: alle diensten of producten die Fit & Fun Plaza aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, trampolinespringen/jumpen, lasergame, bowling, Monkeytown fitness & sports en outdoor activiteiten en het gebruik van de horeca faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten.

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met Fit & Fun Plaza een overeenkomst heeft gesloten om gebruiken te maken van de Faciliteiten van Fit & Fun Plaza. degene die een reservering heeft geplaatst bij Fit & Fun Plaza voor een Faciliteit alsmede een ieder die de locatie van Fit & Fun Plaza betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een Faciliteit van Fit & Fun Plaza.

2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle Bezoekers van Fit & Fun Plaza. Iedere Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.fitenfunplaza.nl en bij de receptie van Fit & Fun Plaza.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden voordat gebruik gemaakt wordt van een Faciliteit. Een Faciliteit kan op de volgende manieren worden gereserveerd:

A.door contante betaling of pinbetaling direct voorafgaand aan een activiteit. Indien het een activiteit betreft voor meer dan 5 personen, kan Fit & Fun Plaza een eerdere betaaldatum bepalen waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.
B.door tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door Fit & Fun Plaza is ontvangen. Het moment waarop de boeking moet worden betaald, zal door Fit & Fun Plaza in de bevestiging worden aangegeven. Ter bevestiging van de boeking van de activiteit stuurt Fit & Fun Plaza een e-mail aan de deelnemer die de activiteiten of het arrangement heeft geboekt.

C.door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.fitenfunplaza.nl, via het e-mailadres van Fit & Fun Plaza of telefonisch. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan Fit & Fun Plaza heeft gestuurd. Met de nieuwe privacywetgeving worden uw persoonlijke gegevens beter beschermd. Ons privacy beleid is vernieuwd en voldoet aan de nieuwe privacyregels. Daarmee zijn uw gegevens bij ons in vertrouwde handen. Zorgvuldigheid staat daarin altijd centraal.

De overeenkomst tussen de deelnemer en Fit & Fun Plaza komt tot stand op het moment dat Fit & Fun Plaza via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de  aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door Fit & Fun Plaza in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de Bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde Faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van Fit & Fun Plaza om een Faciliteit ter beschikking te stellen aan de Bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een Faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. 

4. Prijzen

Alle prijzen die Fit & Fun Plaza hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

5. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een Bezoeker een reservering voor een Faciliteit heeft geplaatst, en deze door Fit & Fun Plaza is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. Het wijzigen van de datum, het tijdstip of het aantal personen van een reservering is niet mogelijk, tenzij Fit & Fun Plaza een verzoek daartoe schriftelijk honoreert. Een dergelijk verzoek dient  te worden gedaan door tijdig een e-mail te sturen aan Fit & Fun Plaza met vermelding van de naam van de Bezoeker(s), de oorspronkelijke datum en de gewenste datum. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulks ter beoordeling door Fit & Fun Plaza en de beschikbaarheid op de gewenste datum.

Fit & Fun Plaza behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen. De Bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Fit & Fun Plaza, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de Bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende  alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Het annuleren van de aangekochte activiteit en restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk. Tenzij  anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere Bezoeker.

6. Minderjarigen

Kinderen tot en met acht jaar oud moeten bij het betreden van Fit & Fun Plaza worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van Fit & Fun Plaza door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijk begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken. 

7. Veiligheid

Het betreden van de Faciliteiten van Fit & Fun Plaza en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Fit & Fun Plaza hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder.  Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle Faciliteiten van Fit & Fun Plaza.

Bij het betreden van Fit & Fun Plaza aanvaardt Bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van Fit & Fun Plaza kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Fit & Fun Plaza op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de Faciliteiten van Fit & Fun Plaza zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere Bezoekers of personeel van Fit & Fun Plaza. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel van Fit & Fun Plaza in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is Fit & Fun Plaza gerechtigd de Bezoekers uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken in andere ruimten dan in de daarvoor bestemde “rokersruimte” in het pand, is verboden.

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van Fit & Fun Plaza het vermoeden heeft dat een Bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de Bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De Bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming.

8. Aansprakelijkheid en schade

Fit & Fun Plaza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de Bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een Faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een Bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan Fit & Fun Plaza,  tenzij de aansprakelijkheid van Fit & Fun Plaza op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien Fit & Fun Plaza op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Fit & Fun Plaza wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Fit & Fun Plaza geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt Fit & Fun Plaza geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de Bezoeker aan de Faciliteiten lasergame, trampolinespringen/jumpen en alle andere activiteiten verzorgd door Fit & Fun Plaza. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Fit & Fun Plaza niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij Fit & Fun Plaza aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij Fit & Fun Plaza. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

9. Wangedrag en aansprakelijkheid Bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van Fit & Fun Plaza en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een Bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van Fit & Fun Plaza en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen Fit & Fun Plaza, dan wordt de Bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers (en anderen die hen vergezellen) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Fit & Fun Plaza en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Fit & Fun Plaza en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Fit & Fun Plaza bevonden.
Bezoeker vrijwaart Fit & Fun Plaza voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van Bezoeker op het terrein van Fit & Fun Plaza bevonden.

10. Parkeren

Het parkeren van een voertuig op het parkeerterrein van Fit & Fun Plaza, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van Fit & Fun Plaza gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Fit & Fun Plaza geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

11. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s. 

12. Klachten

Fit & Fun Plaza doet haar uiterste best om een bezoek aan Fit & Fun Plaza tot prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een Bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van Fit & Fun Plaza te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de Faciliteit schriftelijk bij Fit & Fun Plaza te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Fit & Fun Plaza zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

13. Vragen

Voor vragen over de Faciliteiten van Fit & Fun Plaza, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met Fit & Fun Plaza. Daarnaast kunt u uw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag uw duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. Fit & Fun Plaza streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden.

Fit & Fun Plaza
Grindweg 124
8471 EM Wolvega
Email: info@fitenfunplaza.nl
Telefoon: 0561 616262

14. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Fit & Fun Plaza en haar Bezoekers  zullen bij uitsluiting worden  voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Fit & Fun Plaza.

Meer informatie